POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WHISTBOARD.COM

 • Z JAKIM DOKUMENTEM MASZ DO CZYNIENIA?

Niniejsza polityka prywatności (dalej jako „Polityka”) dotyczy wszystkich osób, które korzystają ze strony internetowej whistboard.com (dalej odpowiednio jako „Osoba Odwiedzająca” i „Strona Internetowa”).

Polityka ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest źródłem obowiązków dla Osób Odwiedzających (nie jest umową ani regulaminem). Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania.

 • KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Niezależnymi administratorami Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnych technologii, jeżeli są one stosowane w ramach Strony Internetowej) lub innych kanałów komunikacji z Osobą Odwiedzająca są:

Olesiński i Wspólnicy sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Świdnicka 40, 50-024 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000620058 – kontakt telefoniczny: (+48) 71 75 00 700,  kontakt mailowy do inspektora ochrony danych: odo@olesinski.com

Deviniti sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul.  Sudecka 153, 53-128 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000223645 – kontakt mailowy: info@deviniti.com

dalej jako „Administrator” / „Administratorzy”.

 • JAK DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE?

Administratorzy przykładają wielką wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Osób Odwiedzających są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 

 • W JAKICH CELACH ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE TWOJE DANE SĄ PRZETWARZANE?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez każdego z Administratorów w następujących celach:

 • prowadzenie korespondencji z Osobami Odwiedzającymi, w tym udzielanie odpowiedzi na wiadomości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora);
 • podejmowanie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, które dane są przetwarzane, lub konieczność wykonania już zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem);
 • działania marketingowe, analizy statystyczne i rynkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora);
 • usprawnienie działania Strony Internetowej oraz umożliwienie Osobom Odwiedzającym korzystania z jej funkcjonalności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora);
 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a którymś z Administratorów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora).
 • CZY PRZETWARZANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże może okazać się ono konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Strony Internetowej, udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie, prowadzenia korespondencji, czy też podejmowania innych działań przez danego Administratora.

 • JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?

Twoje dane co do zasady będą przetwarzane do czasu realizacji ww. celów przetwarzania, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą wymagać dłuższego przetwarzania tych danych lub będą one przechowywane dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

 • KTO BĘDZIE ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?

W przetwarzaniu Twoich danych osobowych mogą brać udział podmioty, które współpracują z Administratorami, w szczególności takie, które technicznie pomagają sprawnie prowadzić Stronę Internetową, w tym komunikację z Osobami Odwiedzającymi (np. wsparcie w wysyłaniu wiadomości e-mail), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, firmy, które serwisują oprogramowanie, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

 • JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA?

Każdej Osobie Odwiedzającej przysługuje w każdym czasie prawo do:

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 • przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 • dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane);
 • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 • cofnięcia każdej wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Osoby Odwiedzającej).
 • CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTWA TRZECIEGO?

W przypadku korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających bieżącą działalność, które są udostępniane np. przez firmę Google, dane osobowe Osób Odwiedzających mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z tą firmą współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem.

Bezpieczeństwo danych osobowych zapewniają standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Podejmowane są także starania, aby partnerzy byli objęci programem Tarcza Prywatności UE-USA (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).

Osoba Odwiedzająca ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez danego Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu danych osobowych do państwa trzeciego. Dane kontaktowe wskazane są w pkt II niniejszej Polityki.

 • ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administratorzy zachęcają, by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratorów.

 • ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na Stronie Internetowej wraz ze wskazaniem daty ich wprowadzenia.

Wersja Polityki z dnia: 16.02.2020 r.